شستاکوویچ: کوارتت زهی شماره ۳ در فا ماژور
اجرا: کوارتت امرسون Emerson