شستاکوویچ: سونات پیانو شماره ۲ در سی مینورامیل گیللز Gilels