اجرای پیانوکنسرتو های لیست و رقص مرگ (مردگان) او توسط نلسون فریره Nelson Freire